Artikel 1. Naam en Zetel

De vereniging draagt de naam: Elevating Sports en is gevestigd te Provincie Gelderland

Artikel 2. Duur

 1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het boekjaar loopt van 1 september van enig jaar tot ultimo augustus van het daaropvolgend jaar, waarin de vereniging is opgericht.
 3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland.

Artikel 3. Doelstelling

 1. De vereniging heeft ten doel het (blijven) beoefenen van Martial Art Tricking, alsmede deze kennis aan anderen over te dragen.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door
  a.     (Het gelegenheid geven tot) het beoefenen van en de training in de artikel 2 benoemde sporten onder andere middels een daartoe in het leven geroepen technische commissie
  b.     Invitaties aan anderen om hun kennis in deze sporten belangeloos visueel en/of schriftelijk in verenigingsverband over te dragen.
  c.     Op vriendschappelijke wijze en als gelijkwaardige partners samen te werken met andere “Martial Art Tricking” en andere sportorganisaties, voor zover daaraan geen financiële consequenties zijn of worden verbonden.
  d.     Alle andere wettige middelen, die voor het doel bevorderlijk zijn, voor zover daarmede geen commerciële doeleinden worden verlangd of nagestreefd.

Artikel 4. Organen

Organen van de vereniging zijn:

 1. De algemene ledenvergadering;
 2. Het bestuur;
 3. Commissies die op grond van de statuten door de algemene ledenvergadering zijn belast met een nader omschreven raak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.

Artikel 5. Lidmaatschap

 1. De vereniging kent;
  a.     Gewone leden,
  b.     Buitengewone leden,
  c.     Ereleden.
 2. Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone, de buitengewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
  a.     Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  b.     Buiten gewone leden zijn zij, die een werkzaam aandeel hebben in het bestuur en/of in vereniging verband het overgrote deel van die tijd besteden aan overdracht van hun kennis op sportgebied aan de leden. Buiten gewone leden worden door het bestuur aangezocht tot toetreding als zodanig tot de vereniging.
  c.     Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de Algemene Vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
 3. Daar waar in de statuten of reglementen voor persoon- en functienamen de mannelijke vorm wordt gebruikt worden daarmede zowel vrouwen als mannen bedoeld.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 6. Toelating van leden

 1. Toelating als clublid of jeugdlid kan geschieden nadat een schriftelijk verzoek dienaangaande bij het bestuur is ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating van het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten
 2. Ereleden worden door de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte geldige stemmen als zodanig benoemd.

Artikel 7. Verplichtingen van de leden

 1. De leden van de vereniging zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van de vereniging na te leven.
 2. De in lid 1. Genoemde verplichtingen gelden tevens voor allen, die in de vereniging een functie –welke dan ook- bekleden.
 3. Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen verplichtingen kunnen aan de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door de algemene ledenvergadering.

Artikel 8. Beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  a.     door de dood van het lid;
  b.     door opzegging door het lid (of ouder/voogd);
  c.     door opzegging door de vereniging;
  d.     door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het eind van ieder kwartaal, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 15 werkdagen. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk:
  a.     indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  b.     binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld…………… (tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen);
  c.     binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
 3. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden tegen het eind van ieder kwartaal. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 15 werkdagen. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaal.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de maandelijkse of per kwartaal bepaalde bijdrage niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De Algemene Vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een maand of kwartaal eindigt, blijft desniettemin de daartoe bepaalde bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de Algemene Vergadering. Het in lid 4 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Donateurs

 1. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die als zodanig door het bestuur zijn geaccepteerd en die onverplicht de vereniging met een bijdrage steunen.
 2. Acceptatie als donateur kan geschieden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur.
 3. Het bestuur beslist over de toelating. Aan de toelating verbindt het bestuur een minimum bijdrage
 4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend.

Het donateurschap eindigt door:

 1. De dood, dan wel ophouden te bestaan;
 2. Opzeggen door de donateur;
 3. Opzeggen door de vereniging;

Artikel 10. Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  a.     De maandelijkse of kwartaal bijdragen van de gewone leden zoals benoemd in lid 2.
  b.     Bijdragen van donateurs
  c.     Subsidies
  d.     Bijdragen van sponsors
  e.     Schenkingen, legaten en andere baten
 2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Behoudens het geval dat de Algemene Vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.

Artikel 11. Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vijf natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
 2. De bestuursleden worden door de Algemene Vergadering goedgekeurd uit de door de leden der bestuur gestelde kandidaten.
 3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal zes jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse Algemene Vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
 6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel Dagelijks Bestuur.
 2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit Artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 3. Voor het beschikken over bank- en girosaldi tot een bedrag van 200 euro is de penningmeester zelfstandig –zonder medewerking van een ander bestuurslid- bevoegd te beschikken. In overige gevallen is toestemming van het bestuur benodigd.
 4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
 5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 6. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 13. Algemene ledenvergadering

 1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene  ledenvergadering gehouden, hierna te noemen jaarvergadering. De datum van deze vergadering is bepaald in de vorige jaarvergadering.
 2. In deze vergadering brengt het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en legt het, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de   staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording af   van haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Deze stukken moeten worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 3. Goedkeuring door de jaarvergadering van het verslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover die uit de rekening en verantwoording blijken.
 4. De agenda voor jaarvergadering omvat ten minste de volgende punten:
  a.     Vaststelling notulen van de vorige jaarvergadering
  b.     Vaststelling van het jaarverslag
  c.     Verslag van de kascommissie
  d.     Vaststelling van de jaarrekening van de vereniging
  e.     Benoeming bestuursleden
  f.      Benoeming leden van de kascommissie
  g.     Ingekomen voorstellen
 5. De jaarvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie bestaande uit twee clubleden. Een lid   daarvan fungeert als reservelid. Zij mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Aftredende kascommissieleden zijn ten hoogste twee keer achtereen terstond   herbenoembaar. De kascommissie is belast met de controle van het toezicht op het geldelijk beheer van het bestuur.
 6. De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de vereniging te controleren. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De kascommissie kan, indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis vereist zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden kosten. Bereiken zij daarover geen overeenstemming dan beslist de   jaarvergadering.
 7. De kascommissie is verplicht de controle ten minste eenmaal per jaar uit te voeren en wel vóór de jaarlijkse jaarvergadering. De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. De kascommissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 8. De algemene ledenvergadering neemt al die besluiten, die nuttig of nodig worden geacht voor een goed functioneren van de vereniging.

Artikel 14. Commissies

 1. Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd permanente en tijdelijke commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. Een commissie bestaat uit een oneven aantal leden en ontvangt haar taakomschrijving van hen, die haar opdracht hebben gegeven. De commissie brengt schriftelijk verslag uit aan haar opdrachtgever op een door laatstgenoemde te bepalen wijze, met inachtneming van de richtlijnen die haar zijn verstrekt.
 2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de  statuten of het huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld  door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld.
 3. Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ingesteld.

Artikel 15. Bijeenroepen van de algemene vergadering

 1. De algemene ledenvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van vier weken. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of op een andere daartoe geschikte wijze.
 2. Behalve de in artikel 13. bedoelde jaarvergadering worden algemene ledenvergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht alsmede zo dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd tot het  uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering.
 3. Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in lid 2., is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

Artikel 16. Stemrecht

 1. De clubleden hebben toegang tot de algemene vergadering. Zij hebben daar ieder één stem. De wettelijke vertegenwoordigers van jeugdclubleden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Eén wettelijke vertegenwoordiger heeft daar,  ongeacht het aantal jeugdclubleden dat hij vertegenwoordigt, één stem.
 2. Het stemrecht kan uitsluitend worden uitgeoefend door de aanwezigen op de vergadering. Het is niet mogelijk dat een stemgerechtigde, als genoemd in lid 1., een andere stemgerechtigde volmacht verleent tot het uitbrengen van zijn stem.
 3. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering tot een andere wijze van stemmen besluit
 4. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte geldige stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij het staken van de stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Een clublid of wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn partner of een van zijn bloed- of   aanverwanten in de rechte lijn betreffen.

Artikel 17. Leiding en notulering

 1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergadering. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis leidt één van de andere bestuursleden de   vergadering.
 2. Van de op de bestuursvergadering behandelde agendapunten worden door de   secretaris of een ander bestuurslid notulen gehouden.
 3. Van de op de algemene ledenvergadering behandelde agendapunten worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen clublid notulen gehouden.

Artikel 18. Straffen

 1. Het bestuur kan, bij overtreding van deze statuten en/of het huishoudelijk   reglement dan wel in gevallen van gebleken verwaarlozing van de belangen van   de vereniging en/of het niet nakomen van enige verplichting jegens de   vereniging, de navolgende straffen opleggen:
  a.     Berisping
  b.     Ontzegging van het recht om aan een of meer evenementen en/of  wedstrijden van de vereniging deel te nemen;
  c.     Schorsing
  d.     Ontzetting uit het lidmaatschap (royement).
 2. Met uitzondering van de straf van berisping kan de opgelegde straf worden gepubliceerd in het verenigingsorgaan.

Artikel 19. Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.H
 4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit Artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

Artikel 20. Ontbinding en vereffening

 1. Behoudens het bepaalde in artikel 2.19 tot en met 2.21 van het burgerlijk wetboek 2 wordt de vereniging ontbonden door het besluit daartoe van de algemene ledenvergadering. In deze vergadering dient ten minste drie vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn (quorum). Het besluit moet worden genomen met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
 2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene ledenvergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene ledervergadering. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van twee derde van het uitgebrachte geldige stemmen.
 3. Bij de oproeping tot de in de leden 1. en 2. van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat op deze vergadering wordt voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, gescheidt de vereffening door het bestuur.
 5. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor de algemene ledenvergadering tot bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeenstemmen.
 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglement voor zover mogelijk van kracht In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’.

Artikel 21. Huishoudelijk reglement

 1. De algemene ledenvergadering kan door middel van een huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het stemrecht en alle andere verdere onderwerpen, waarvan de regeling haat gewenst voorkomt, bijvoorbeeld het beheer en gebruik van de accommodatie van de vereniging.
 2. Een wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Deze wijziging kan worden voorgesteld door het bestuur of door middel van een schriftelijk verzoek door ten/minste een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging
 3. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

Artikel 22. Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien, neemt het bestuur een voorlopige beslissing. Deze beslissing is van kracht tot de eerstvolgende ledenvergadering, waarin het bestuur de desbetreffende zaak als agendapunt opneemt, daarover een besluit neem